XI edycja konkursu Polski Cement w Architekturze

Data dodania: 12.11.2007 | Aktualizacja: 12.11.2007, 00:00:00

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-950 Warszawa i Stowarzyszenie Producentów Cementu z siedzibą w Krakowie ul. Lubelska 28/4/5, 30-003 Kraków organizują XI edycję Konkursu na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwie twórczego użycia technologii żelbetonowej w budownictwie. Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu. W przypadku XI edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2006 roku.

Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

Regulamin konkursu jest do nabycia w Zarządzie Głównym SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa oraz Oddziałach SARP, a także znajduje się na stronie internetowej SARP www.sarp.org.pl.

Zgłoszenie prac przyjmuje biuro Zarządu Głównego SARP do dnia 15.11.2007 r. / ul. Foksal 2 , 00-950 Warszawa/

Sąd Konkursowy przyznaje nagrody i ewentualne wyróżnienia. Prace Sądu Konkursowego winny być rozpoczęte do dnia 25.11.2007 r. Kwota przeznaczona na Nagrody i Wyróżnienia wynosi 40.000,- zł
I Nagroda w XI edycji Konkursu wynosi nie niej niż 15.000,- zł.
Rozstrzygnięcie wyników konkursu zgłoszone zostanie do prasy, radia i telewizji oraz czasopism profesjonalnych.


REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU
„POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE”
na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich, a jego zleceniodawcą jest Stowarzyszenie Producentów Cementu

 1. CEL KONKURSU
  Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.
 2. ZADANIE KONKURSU
  Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu.
  W przypadku XI edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2006 roku.
 3. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
  Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:
  • obiektów budownictwa ogólnego,
  • obiektów budownictwa przemysłowego,
  • obiektów inżynierskich.

  Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

  • oddziały SARP,
  • oddziały PZITB,
  • pracownie, biura projektów,
  • Stowarzyszenie Producentów Betonu.

  Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP do dnia 15.11.2007 r. (00-950 Warszawa, ul. Foksal 2).

 4. WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
  Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:
  1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
  2. opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 2 stron maszynopisu formatu A-4,
  3. składu zespołu autorskiego.

  Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 15.11.2007 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

 5. SĄD KONKURSOWYKonkurs rozstrzyga 5-osobowy sąd pod przewodnictwem Prezesa lub Wiceprezesa SARP.
  Pięcioosobowe jury składa się z:
  • Prezesa lub Wiceprezesa SARP – przewodniczącego sądu,
  • trzech architektów członków Kolegiów Sędziów Konkursowych SARP powoływanych przez Prezydium ZG SARP,
  • przedstawiciela Stowarzyszenia Producentów Cementu

  Sąd Konkursowy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i ewentualnych wyróżnień po obejrzeniu zrealizowanych obiektów.

 6. KRYTERIA OCENY
  Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za efekt architektoniczny uzyskany poprzez zastosowanie technologii betonowych. Przy ocenie uwzględniane jest również inżynierskie i technologiczne nowatorstwo w sposobie wykorzystania technologii betonowych.
 7. NAGRODY
  Sąd Konkursowy przyznaje nagrody i ewentualne wyróżnienia. Ilość wyróżnień zależy od decyzji Sądu Konkursowego.
  Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi 40.000 zł.
  I nagroda w XI edycji konkursu wynosi nie mniej niż 15.000 zł.
  Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem.
 8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
  Prace Sądu Konkursowego winny być rozpoczęte do dnia 25.11.2007 r.
  Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej do dnia 18.12.2007 r. Wcześniej osoby zgłaszające prace, które zostały nagrodzone bądź wyróżnione w konkursie zostaną pisemnie o tym fakcie powiadomione. W przypadku, gdy w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu osoby zgłaszające prace nagrodzone bądź wyróżnione, nie dostarczą do organizatora konkursu repartycji nagród bądź wyróżnień, podpisanych przez wszystkich współautorów projektu nagrodzonego lub wyróżnionego, domniemywa się wtedy, że nagrodę należy wypłacić wszystkim współautorom projektu w częściach równych.
 9. UWAGI KOŃCOWE
  Wszystkie dokumenty związane z konkursem przechowuje Biuro Zarządu Głównego SARP.
  Wręczenia nagród i wyróżnień dokonują:
  • Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich,
  • Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu .

  Rozstrzygnięcie wyników konkursu zgłoszone zostanie do prasy, radia i telewizji oraz czasopism profesjonalnych.

  Zleceniodawca konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania w publikacjach i wszelkich działaniach informacyjnych dotyczących konkursu, wszystkich materiałów dostarczonych na konkurs z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  Zleceniodawca konkursu zastrzega sobie prawo do fotografowania obiektów architektonicznych zgłoszonych do konkursu ( za zgodą właściciela obiektu ) w celu wykorzystania ich w publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych ( targi, wystawy ) z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac ( zgodnie z obowiązującą zasadą Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ).

  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania bez odszkodowania konkursu najpóźniej na siedem dni przed pierwszym posiedzeniem sądu konkursowego w przypadku naruszenia przez zleceniodawcę konkursu ustaleń dotyczących jego finansowania.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Equitone

Rigips

Zehnder Charleston

ES System

Bolix

VELUX ArchiTips

Alufire

Partnerzy SARP:
Bolix Grupa EGA Equitone Fakro Kone Pozbruk Scalamid Semmelrock Wienerberger
Powrót na górę