Konkurs SARP nr 955

Data dodania: 19.08.2014 | Aktualizacja: 19.08.2014, 00:00:00

Stargard Szczeciński: Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim
Data zamieszczenia: 19.08.2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Stargard Szczeciński, ul. Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5784881, faks 091 5784889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Konkurs urbanistyczno - architektoniczny, otwarty, jednoetapowy, realizacyjnym w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu idei urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim oraz koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu osiedla jako nowej, atrakcyjnej, integralnej części miasta. Celem i zadaniem konkursu jest:

 1. wykreowanie idei urbanistyczno-architektonicznej dla nowej dzielnicy mieszkaniowej oferującej jak najkorzystniejsze warunki zamieszkania oraz w możliwie najkorzystniejszy sposób kształtującej wizerunek Stargardu Szczecińskiego,
 2. optymalne wpisanie nowej dzielnicy miasta w krajobraz Stargardu Szczecińskiego ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji sylwety Starego Miasta,
 3. znalezienie jak najlepszego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w powiązaniu ze strukturą funkcjonalno–przestrzenną miasta i terenów podmiejskich,
 4. zlecenie zwycięskiemu zespołowi opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zwycięską pracę konkursową oraz zalecenia pokonkursowe.

Kryteria oceny prac konkursowych (doprecyzowanie treści sekcji IV 1)

 1. trafność i atrakcyjność idei urbanistycznej,
 2. sprawność i racjonalność połączeń funkcjonalno przestrzennych osiedla z układem przestrzennym miasta,
 3. trafność wpisania zagospodarowania osiedla w krajobraz miasta,
 4. trafność rozwiązań przestrzennych z punktu widzenia jakości życia w mieście,
 5. walory architektoniczne zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. możliwość etapowania realizacji osiedla,
 7. ekonomika proponowanego rozwiązania z punktu widzenia kosztów budowy i eksploatacji,
 8. zgodność z założeniami Konkursu i wytycznymi merytorycznymi.

Kryteria wymienione powyżej będą przez Sąd Konkursowy rozpatrywane całościowoi łącznie zdecydują o ocenie projektu.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Organizacyjny Konkursu: Tomasz Cykalewicz - Sekretarz Organizacyjny Konkursu SARP nr K955/2014. Kontakt z Organizatorem: e-mail: szczecin@sarp.org.pl  tel. 00 48 91 4339181 Szczegółowe określenie przedmiotu konkursu zawiera Regulamin Konkursu.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie

 1. Uczestnicy mogą wspólnie brać udział w Konkursie - w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie, a oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa załączają do Wniosku (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu) - należy załączyć umowę Uczestników występujących wspólnie, jeżeli wynika z niej zasada reprezentacji.
 2. dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
 3. w przypadku, gdy Uczestnicy wspólnie biorą udział w Konkursie, warunki posiadania wymaganego wykształcenia będą spełnione, gdy wykaże to przynajmniej jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie,
 4. oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie na podstawie przesłanek wymienionych w art.24 ust.1 ww. ustawy przedkładają wszyscy uczestnicy konsorcjum,
 5. Uczestnicy Konkursu muszą zagwarantować w zespole projektowym udział co najmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647, z późniejszymi zmianami).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

IV.3) NAGRODY

Zaproszenie Uczestnika Konkursu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji szczegółowej, gdzie wartość zamówienia określa się maksymalnie do 60 000 zł brutto.

KONKURS
na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim

Skład Sądu Konkursowego:

Więcej informacji na stronie konkursu: http://szczecin.sarp.org.pl/gizynek/

Udostępnij na:

REKLAMA
Duravit

Equitone

Dallmer
Bolix

KER3MR
Partnerzy SARP:
Bolix Bruk-Bet Duravit Equitone Fakro Kone OWA Semmelrock Wienerberger
Powrót na górę