KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PANTEONU-MAUZOLEUM

Data dodania: 25.03.2015 | Aktualizacja: 25.03.2015, 00:00:00

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Panteonu-Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych zlokalizowanego na kwaterze Ł Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

Konkurs organizowany jest przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 

Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.radaopwim.gov.pl  oraz na stronie internetowej SARP: www.sarp.org.pl

                             


UWAGA

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W REGULAMINE KONKURSU

 

Data: 25.03.2015r.

1. Ostateczny werdykt Sądu konkursowego zatwierdzony przez kierownika zamawiającego dotyczący rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Panteonu-Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych zlokalizowanego na kwaterze Ł Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (pdf)

 

Data: 13.03.2015r.

1. "Organizator konkursu informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, gdzie w stosunku do I Nagrody pojawiły się roszczenie w zakresie praw autorskich zgłoszone przez firmę BIG (Bjarke Ingels Group) kierownik zamawiającego na wniosek Przewodniczącego Sądu konkursowego postanowił o unieważnieniu I Nagrody i wykluczeniu Uczestnika konkursu ze względu na naruszenie Regulaminu konkursu.

Na wniosek kierownika zamawiającego Sąd konkursowy zbierze się ponownie dnia 23 marca 2015r. i zdecyduje o dalszych czynnościach związanych z konkursem i zaistniałą sytuacją.

Ostateczny werdykt zostanie ogłoszony w tym samym dniu (t.j. 23.03.2015r.) o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2 w Warszawie."

 

Data: 09.03.2015r.

1. Termin dyskusji pokonkursowej:

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się w pawilonie wystawienniczym Stowarzyszenia Architektów Polski, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa w dniu 13 marca 2015r. o godzinie 12.00
Zapraszamy serdecznie do udziału w dyskusji.

2. Wystawa pokonkursowa, która mieści się w pawilonie wystawienniczym Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa jest czynna do 15 marca 2015r. w godz. 10.00-18.00

Data: 26.01.2015r.

1. Informacja o kwalifikacji do konkursu

2. Załącznik 8b do Regulaminu konkursu - archiwalna mapa do celów projektowych

 

Data: 20.01.2015r.

ZMIANA NIEKTÓRYCH TERMINÓW PRZEBIEGU KONKURSU

Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków o dopuszczenie zmianie ulega termin powiadomienia Uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków dopuszczenie.

Nowy termin powiadomienia Uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków dopuszczenie ustala się do dnia 26.01.2015r.

Pozostałe terminy, wynikające z zapisów Regulaminu konkursu, Rozdział I punkt 4 nie ulegają zmianie.

 

 

Data: 08.01.2015r.

1. Pytania i odpowiedzi 2.pdf

 

Data: 31.12.2014r.

1. Odpowiedzi na pytania:

Pytania i odpowiedzi.pdf

 

2. W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu konkursu:

- Rozdział I, punkt 4. – zmieniono terminy przebiegu konkursu;

- Rozdział II, punkt 3 oraz punkt 4. – skorygowano informacje dotyczące obszaru pochówków więziennych, ujednolicono nazewnictwo dla kwatery Ł „a", skorygowano informacje dotyczące ilości i położenia istniejących grobów cywilnych na terenie opracowania konkursowego;

- Rozdział II, punkt 6 – zmieniono Załącznik nr 8d oraz dodano Załącznik nr 8f.

- Rozdział III, punkt 3.6. – Zmieniono termin składania wniosków o dopuszczenie

- Rozdział III, punkt 4.3. – Zmieniono termin zaproszenia Uczestników konkursu do składania prac konkursowych

- Rozdział IV, punkt 2.2. lit. d) – Zrezygnowano z wymogu minimalnej ilości przekroi

- Rozdział IV, punkt 3.1. – Zmieniono termin składania prac konkursowych

- Rozdział IV, punkt 3.2. – Skorygowano sposób opisania opakowania pracy konkursowej

- Rozdział VI, punkt 2. – Skorygowano błędną numerację poszczególnych podpunktów oraz zmieniono w punkcie 2.1. termin publicznego ogłoszenia wyników konkursu

- Rozdział VII, punkt 2.1. lit. a) – zmieniono termin wykonania dokumentacji projektowej i pozostałych opracowań wymienionych w tym punkcie.

Rozdział VII, punkt 2.1. lit. b) – rozdzielono pełnienie nadzorów autorskich od wykonania kompletnych wielobranżowych projektów wykonawczych.

Rozdział VII, punkt 2.1. lit.c) – zmieniono termin wykonahttp://www.sarp.org.pl/admin/edytuj.php?id=1961nia kompletnej dokumentacji projektowej Etapu II inwestycji;

- Rozdział VIII, punkt 1 – skorygowano Załącznik nr 7 (Istotne postanowienia umowy) w następujących punktach:

- Punkt 1.1. lit. a) - zmieniono termin wykonania dokumentacji projektowej i pozostałych opracowań wymienionych w tym punkcie.

- Punkt 1.1. lit. b) - rozdzielono pełnienie nadzorów autorskich od wykonania kompletnych wielobranżowych projektów wykonawczych.

- Punkt 1.1. lit.c) - zmieniono termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej Etapu II inwestycji.

- Punkt 2.3. lit.a) - zmieniono termin wykonania dokumentacji projektowej i pozostałych opracowań wymienionych w tym punkcie1.1. a.

- Punkt 2.3. lit.c) - zmieniono termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej Etapu II inwestycji.

- Rozdział VIII, punkt 1 - zmieniono Załącznik nr 8d oraz dodano Załącznik nr 8f

 

 

Zmieniona wersja Regulaminu konkursu jest do pobrania w linku poniżej:

Regulamin konkursu KOREKTA  31.12.2014

 

Zmienione wersje Załączników nr 7 i 8d do Regulaminu konkursu oraz nowy Załącznik nr 8f do Regulaminu konkursu są dostępne do pobrania w linkach poniżej:

Załącznik nr 7 KOREKTA  31.12.2014

Załącznik nr 8d KOREKTA  31.12.2014

Załącznik nr 8f KOREKTA  31.12.2014


 

Podstawowe informacje o konkursie

Organizator konkursu (Zamawiający)

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

ul. Wspólna 2

00-962 Warszawa

www.radaopwim.gov.pl

 

przy współudziale

Stowarzyszenia Architektów Polskich

 

Punkt kontaktowy:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich

ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

e-mail: zg@sarp.org.pl

 

Osoba do kontaktów:

Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Rafał Mroczkowski (Sędzia Konkursowy SARP), tel. kom. +48 504 088 203, e-mail: warszawa@sarp.org.pl

 

Nazwa nadana konkursowi:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Panteonu-Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych zlokalizowanego na kwaterze Ł Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

 

Przedmiot konkursu i krótki opis

Konkurs jest konkursem realizacyjnym i jednoetapowym. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Sąd konkursowy dokona wyboru najlepszych prac konkursowych, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu.

Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań i warunków określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu konkursu, koncepcji do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji.

Uczestnik konkursu, którego pracę uznano za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej założenia Panteonu-Mauzoleum na kwaterze Ł Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie wraz układem komunikacyjnym wokół kwatery Ł i fragmentem alei przy kwaterze.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, przy czym realizację zadania inwestycyjnego budowy założenia Panteonu-Mauzoleum podzielono na dwa Etapy.

1. Etap I

  1. Kwatera Ł „a” na której należy zaprojektować obiekt lub obiekty Panteonu-Mauzoleum wraz z akcentem centralnym-dominantą stanowiące miejsce pochówku ekshumowanych ofiar zbrodni komunistycznych grzebanych w latach 1948-56 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
  2. Układ komunikacji wokół kwatery Ł w tym fragment alei głównej dochodzącej od wschodu do tej kwatery.

2. Etap II

  1. Kwatera Ł „b” na której należy zaproponować zagospodarowanie miejsca będącego symbolicznym upamiętnieniem wszystkich ofiar zbrodni komunistycznych oraz stanowiącego kontynuacją założenia Panteonu-Mauzoleum.

 

Organizator zakłada, że realizacja Etapu I nastąpi w 2015 (zakończenie realizacji początek września).

Realizacja Etapu II przewidziana jest po przeniesieniu istniejących na tym obszarze grobowców i dokończeniu akcji ekshumacji anonimowych ofiar tu pochowanych. Obecnie nie jest możliwe określenie terminu zakończenia tych czynności

W związku z powyższym Uczestnik konkursu musi zaproponować takie rozwiązania projektowe całej kwatery Ł oraz układu komunikacyjnego, aby po zrealizowaniu Etapu I był to obiekt lub obiekty Panteonu-Mauzoleum wraz z zagospodarowaniem, stanowiące samodzielny byt zarówno pod względem funkcjonalno-przestrzennym jak i ideowym. Etap II ma natomiast być w przyszłości dopełnieniem i kontynuacją założeń przyjętych dla całości Panteonu-Mauzoleum.

 

Powierzchnia terenu opracowania konkursowego to ok. 1350 m2, z czego:

- ok. 850 m2 Etap I t.j:

- kwatera Ł „a” - ok. 255m2

- układ komunikacyjny (w tym fragment alei) wokół kwatery Ł „a” – 595 m2

- ok. 500 m2Etap II (kwatera Ł „b”).

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000-6, 71320000-7

 

Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu

Każdy Uczestnik konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1, ust. 2 pkt 1,3,4,5 i ust.2a Ustawy.

Powyższy wymóg nie podlegania wykluczeniu z konkursu dotyczy każdego z Uczestników wspólnie biorącego udział w konkursie.

Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust.1 Ustawy t.j:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 Regulaminu;

c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 Regulaminu;

d) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 Regulaminu.

W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie

W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 Ustawy Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż dysponuje co najmniej następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykony­waniu pracy konkursowej:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony

 

Kryteria oceny prac konkursowych

 

  1. adekwatność przyjętych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania kwatery Ł i ich twórcze opracowanie wobec specyfiki i powagi miejsca,

 

  1. atrakcyjność i trafność proponowanych rozwiązań architektonicznych oraz zagospodarowania terenu opracowania kwatery Ł,

 

  1. trafność rozwiązań funkcjonalnych Panteonu-Mauzoleum oraz zagospodarowania pozostałego terenu opracowania kwatery Ł,

 

  1. realność rozwiązań tj. ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki eksploatacji.

Powyższe kryteria są równoważne

 

Sposób uzyskania Regulaminu konkursu:

 

Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.radaopwim.gov.pl  oraz na stronie internetowej SARP: www.sarp.org.pl

 

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Data:

do dnia 16.01.2015r. do godz. 16.00

Miejsce:

Zarząd Główny Stowarzyszenie Architektów Polskich

ul. Foksal 2

00-366 Warszawa

Termin i miejsce składania prac konkursowych

Data:

do dnia 03.03.2015r. do godz. 16.00

Miejsce:

Zarząd Główny Stowarzyszenie Architektów Polskich

ul. Foksal 2

00-366 Warszawa

 

Informacja o nagrodach

Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 90 000zł netto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych

I NAGRODA             

- kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 35 000 zł netto

- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej

II NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 25 000 zł netto

III NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 15 000 zł netto

Organizator przewiduje przyznanie ewentualnych wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na wyróżnienia wynosi nie mniej niż 15 000zł netto.

 

Regulamin konkursu.

Regulamin konkursu KOREKTA  31.12.2014

 

 

Załączniki formalno prawne (1 - 7):

Załącznik nr 8 - Materiały do konkursu:

Udostępnij na:

REKLAMA
Duravit

Equitone

Kessel - Ochrona przed przepływem zwrotnym

Zehnder Charleston

Bolix

VELUX ArchiTips

Alufire

Konkurs dla architektów - Alloc
Partnerzy SARP:
Bolix Bruk-Bet Duravit Grupa EGA Equitone Fakro Kone OWA Semmelrock Wienerberger
Powrót na górę