Konkurs na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Wyniki konkursu

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO-SCENOGRAFICZNĄ ODDZIAŁU MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE – MUZEUM ZIEM WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Lublin, 6 grudnia 2019r.

Zatwierdzoną w dniu 6 grudnia 2019r.  przez Kierownika Zamawiającego decyzją obecnych na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2019r.. członków Sądu Konkursowego, po dokładnej analizie 4 złożonych do konkursu prac konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, Sąd konkursowy postanowił o przyznaniu I i II Nagrody oraz dwu Wyróżnień. Sąd konkursowy postanowił o nie przyznawaniu III Nagrody.

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Konkurs był konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji). Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu (Złącznik nr 8 do regulaminu). Uczestnicy konkursu składali wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuścił do udziału w Konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. W ramach istniejącej historycznej struktury pomieszczeń Pałacu Lubomirskich (poziom 0, +1 i +2) jak też nowo projektowanych przestrzeni piwnic (poziom -1) oczekiwano przedstawienia koncepcji architektonicznej i scenograficznej wnętrz dostosowanych do potrzeb i programu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oraz zaproponowania projektu ekspozycji stałej i czasowej oraz zmiennej w tych przestrzeniach. Siedziba Muzeum po rewaloryzacji powinna być przykładem właściwego utrzymania i wykorzystania budynków zabytkowych z przystosowaniem ich do potrzeb nowoczesnego standardu eksponowania zbiorów muzealnych połączonych z najnowszymi osiągnieciami technologicznymi w dziedzinie ekspozycji. Organizator oczekiwał także osiągnięcia najwyższego standardu ochrony i udostępniania zbiorów. Efektem finalnym realizacji zadania będzie doprowadzenie do właściwego stanu zabytkowego budynku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych, urządzenie magazynów zbiorów, pracowni, przestrzeni do działalności edukacyjnej, przestrzeni wystawienniczych, zaplecza administracyjnego oraz innych przestrzeni umożliwiających realizację zadań i misji nowoczesnego muzeum. Muzeum będzie realizować zróżnicowane cele wystawiennicze; wystawy stałe i czasowe. Ekspozycje stałe będą umieszczone w zabytkowych wnętrzach parteru (poziom 0) i reprezentacyjnego pierwszego piętra – piano nobile (poziom +1). Natomiast w części nowo projektowanych i istniejących piwnic znajdzie się miejsce na wystawy zmienne (czasowe) oraz przestrzeń sali audiowizualnej a także innych funkcji zgodnie z wytycznymi Regulaminu. Poddasze powinno być miejscem pracy kuratorów i konserwatorów jak i zapleczem administracyjnym i magazynowym Muzeum. Od Uczestnika konkursu oczekiwało się zaproponowania w koncepcji konkursowej rozwiązań projektowych dotyczących następujących zagadnień: - modernizacja i dostosowanie do potrzeb Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej pomieszczeń Pałacu Lubomirskich zlokalizowanego na Palcu Litewskim 3 w Lublinie. Koncepcja obejmowała swoim zakresem pomieszczenia na wszystkich istniejących kondygnacjach budynku tj. poziom 0, poziom +1 i poziom +2 oraz na nowo projektowanej kondygnacji podziemnej (piwnie pod Pałacem i w jego obrysie – poziom -1). W zakresie opracowania konkursowego była także aranżacja tarasów widokowych na dwóch wieżach Pałacu. 3 / 6 - projekt koncepcyjny ekspozycji stałej i czasowych Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej tj. aranżacja wnętrz.

Na konkurs wpłynęły 4 (cztery) prace spełniające wymogi Regulaminu konkursu. Sąd obradował w składzie 8 osobowym w dniu 05 grudnia 2019. Prace pod względem formalnym zostały pozytywnie zaopiniowane przez Sekretarza Sądu Konkursowego i Sędziego referenta.

Sędzia Referent przedstawił opinię o każdej z prac na podstawie warunków i kryteriów Regulaminu Konkursu. Po wszechstronnej analizie i dyskusji Sąd Konkursowy, większością głosów (5:3) przyznał pracy numer 003 do I NAGRODĘ regulaminową.  Praca ta najlepiej spełnia warunki Konkursu opisane w Regulaminie. Sąd Konkursowy jednogłośnie przyznał pracy numer 004 II NAGRODĘ regulaminową.

Sąd Konkursowy jednogłośnie postanowił o przyznaniu 2 (dwu) Wyróżnień regulaminowych pracom konkursowym o numerach 001 oraz 002.

Sąd jednogłośnie postanowił nie przyznawać III NAGRODY regulaminowej a kwotę przeznaczoną na tą nagrodę rozdysponować równo pomiędzy 4 zespoły autorskie prac, które uzyskały I Nagrodę, II Nagrodę oraz dwa Wyróżnienia powiększając tym samym pieniężne Nagrody i Wyróżnienia wynikające z Regulaminu konkursu.

W ten sposób konkurs rozstrzygnięto a prace Sądu Konkursowego zakończono.

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

- I NAGRODĘ w wysokości 56 250,00 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie Dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 003 
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 132584)


Pobierz pracę konkursową nr 003 » (format .zip, 45.64 MB)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

WXCA Sp.z o.o
ul. Bracka 18/ lok62
00-028 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Szczepan  Wroński (Warszawa), Katarzyna Dudek (Warszawa), Michał Czerwiński (Pruszków), Michał Sokołowski (Warszawa), Tim Ventimiglia (Berlin), Katarzyna Kozera (Berlin), Małgorzata Stolarska-Fronia (Berlin), Agnieszka Barańska (Berlin), Anita Walter (Berlin), Miriam Zanzinger (Berlin), Sebastian Scheller (Berlin), Sara Omassi (Berlin), Irene Feria (Berlin).

Opinia o pracy konkursowej 003, która otrzymała I Nagrodę:

Praca nr 003 uzyskała I Nagrodę, ponieważ wg Sądu Konkursowego w największym stopniu spełniła oczekiwania Organizatora tj:

 • Autor pracy nr 003 wykazał największą zgodność przedstawionej koncepcji ekspozycji z założeniami programowymi i ideowymi ze szczególnym uwzględnieniem scenariusza ekspozycji Muzeum.
 • Autor pracy nr 003 przedstawił najlepsze walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji.
 • Autor pracy nr 003 przedstawił najlepsze rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.
 • Autor pracy nr 003 w najlepiej wykazał nowatorski charakter rozwiązań ekspozycyjnych      w kontekście zastosowanych technologii multimedialnych i ich kontekstu z eksponatami materialnymi.
 • Autor pracy nr 003 najlepiej uwzględnił kontekst zabytkowego charakteru budynku.
 • Autor pracy nr 003 najlepiej przedstawił komfort i atrakcyjność zwiedzania.
 • Autor pracy nr 003 w wystarczającym stopniu wykazał realność i ekonomikę przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne.

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej 003, która otrzymała I Nagrodę:

 1. Przeprowadzenie analizy układu funkcjonalno- przestrzennego na poziomie -1.
 2. Przeprowadzenie analizy możliwości wzbogacenia przestrzeni na poziomie -1 przez doprowadzenie światła dziennego.
 3. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych opartych na analizach ochrony przeciwpożarowej oraz rozwiązań instalacyjnych w tym zastosowanie proekologicznych systemów w budynku.
 4. Ponowne przeanalizowanie układu funkcjonalnego holu wejściowego. Podjęcie działań projektowych w kierunku powiązania holu wejściowego z otaczającym terenem.
 5. Przeanalizowanie aranżacji wystaw i powiązanie otoczenia Pałacu z Placem Litewskim.
 6. Przeanalizowanie zasadności lokalizacji pracowni konserwatorskich na poziomie parteru, należy wziąć pod uwagę możliwość lokalizacji na poddaszu.
 7. Przeanalizowanie zasadności lokalizacji kawiarni i podjęcie próby zmiany lokalizacji.
 8. Przeanalizowanie i uzasadnienie lokalizacji poziomych i pionowych dróg i dojść ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Przeanalizowanie lokalizacji „Matecznika”, obecna lokalizacja zaburza podniosłość i funkcję Piano Nobile.
 10. Przeanalizowanie rozwiązania scenograficznego i aranżacji wystawy (w przyszłym scenariuszu) w odniesieniu do historycznej wartości Pałacu.
 11. Sąd Konkursowy zaleca większą wstrzemięźliwość estetyczno-formalną, której domagają się historyczne przestrzenie istniejące i odkrywane na poziomie -1.
 12. Przedstawienie koncepcji instalacyjno-konstrukcyjnej rozwiązań budowlanych.

- II NAGRODĘ w wysokości 36 250 zł netto otrzymuje:
Praca konkursowa o numerze 004
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 731791)


Pobierz pracę konkursową nr 004 » (format .zip, 37.61 MB)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. Marcin Kwietowicz, Warszawa
 2. Mateusz Załuska, Basel (Szwajcaria)

Skład zespołu autorskiego:

Architektura:
autorzy: Marcin Kwietowicz, Mateusz Załuska
współpraca autorska: Marta Wiśniewska
współpraca: Patrycja Dyląg, Filip Pawłowski, Julia Wąsek
Scenariusz wystawy
autor: Ewa Mazur
konserwacja zabytków: Maciej Czyński
konstrukcja: Daniel Przybyłek
ochrona p. poż.: Marek Oficjalski

Opinia o pracy konkursowej 004, która otrzymała II Nagrodę:

Praca nr 004 uzyskała II Nagrodę, ponieważ wg Sądu Konkursowego w dużym stopniu spełniła oczekiwania Organizatora tj:

 • Autor pracy nr 004 wykazał dużą zgodność przedstawionej koncepcji ekspozycji                      z założeniami programowymi i ideowymi ze szczególnym uwzględnieniem scenariusza ekspozycji Muzeum.
 • Autor pracy nr 004 przedstawił dobre walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji.
 • Autor pracy nr 004 przedstawił dobre rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.
 • Autor pracy nr 004 w dobry sposób wykazał nowatorski charakter rozwiązań ekspozycyjnych w kontekście zastosowanych technologii multimedialnych i ich kontekstu     z eksponatami materialnymi.
 • Autor pracy nr 004 w dobry sposób uwzględnił kontekst zabytkowego charakteru budynku.
 • Autor pracy nr 004 w dobry sposób przedstawił komfort i atrakcyjność zwiedzania.

Zastrzeżenia do pracy nr 004 budzi:

 • Ograniczone wykorzystanie multimediów
 • Aranżacja tylko jednej z dwóch wież widokowych
 • Sposób rozwiązań konstrukcyjnych w relacji projektowanej i istniejącej tkanki budynku, mimo ciekawego sposobu doświetlenia światłem naturalnym kondygnacji podziemnej.
 • Autor pracy nr 004 w minimalnym stopniu wykazał realność i ekonomikę przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne

Wyróżnienie w wysokości 11 250 zł netto otrzymuje:
Praca konkursowa nr 001
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 030195)


Pobierz pracę konkursową nr 001 » (format .zip, 60.44 MB)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

1. Julian Żmijewski
Jaz +Architekci Żmijewski Jaworski Massé s.c.
ul. Słupecka 9/17B
02-309 Warszawa

2. Andrzej Jaworski
Jaz +Architekci Żmijewski Jaworski Massé s.c.
ul. Słupecka 9/17B
02-309 Warszawa

3. Zuzanna Massé-Deda
Jaz +Architekci Żmijewski Jaworski Massé s.c.
ul. Słupecka 9/17B
02-309 Warszawa

Skład zespołu:

Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Karolina Reguła, Agnieszka Radomska, Monika Tymińska, Maciej Korotko, Blanka Jarębska-Kisiel, Antoni Mirosław, Piotr Wiśnioch, Cecylia Brandt-Jeżo

Opinia o pracy konkursowej 001, która otrzymała Wyróżnienie

Praca nr 001 uzyskała Wyróżnienie, ponieważ wg Sądu Konkursowego nie spełniła oczekiwań Organizatora do przyznania jednej z trzech Nagród, ale wyróżniała się pewnymi rozwiązaniami formalnymi i merytorycznymi tj:

 • Autor pracy nr 001 przedstawił dobre walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji
 • Autor pracy nr 001 w dobry sposób wykazał nowatorski charakter rozwiązań ekspozycyjnych w kontekście zastosowanych technologii multimedialnych i ich kontekstu     z eksponatami materialnymi
 • Autor pracy nr 001 w dobry sposób uwzględnił kontekst zabytkowego charakteru budynku
 • Autor pracy nr 001 w dobry sposób przedstawił komfort i atrakcyjność zwiedzania

Zastrzeżenia do pracy nr 001 budzi:

 • Brak podziału części wystawowej na bloki, moduły i kapsuły, brak opisu rozwiązań materiałowych, błędna decyzja lokalizacji sali wystawowej na poddaszu.
 • Autor pracy nr 001 w niewystarczającym stopniu wykazał zgodność przedstawionej koncepcji ekspozycji z założeniami programowymi i ideowymi ze szczególnym uwzględnieniem scenariusza ekspozycji Muzeum.
 • Autor pracy nr 001 przedstawił niewystarczające rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.
 • Autor pracy nr 001 w minimalnym stopniu wykazał realność i ekonomikę przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne.

Wyróżnienie w wysokości 11 250 zł netto otrzymuje:
Praca konkursowa nr 002
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 161803)


Pobierz pracę konkursową nr 002 » (format .zip, 149.47 MB)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. Mużacz Łukasz, Lublin
 2. Babyn Ernest, Radom
 3. Piotr  Pękala, Lublin

Skład zespołu:

Babyn Ernest, Mużacz Łukasz

Opinia o pracy konkursowej 002, która otrzymała Wyróżnienie

Praca nr 002 uzyskała Wyróżnienie, ponieważ wg Sądu Konkursowego nie spełniła oczekiwań Organizatora do przyznania jednej z trzech Nagród, ale wyróżniała się pewnymi rozwiązaniami formalnymi i merytorycznymi tj:

 • Autor pracy nr 002 przedstawił dobre walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji.
 • Autor pracy nr 002 w dobry sposób przedstawił komfort i atrakcyjność zwiedzania.

Zastrzeżenia do pracy nr 002 budzi:

 • Brak podziału części wystawowej na bloki, moduły i kapsuły.
 • Brak opisu rozwiązań materiałowych.
 • Ograniczenie do minimum zastosowania multimedialnych środków przekazu, autor Ograniczył się do prezentacji artefaktów w gablotach.
 • Autor pracy nr 002 przedstawił niewystarczające rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.
 • Autor pracy nr 002 w niewystarczający sposób wykazał nowatorski charakter rozwiązań ekspozycyjnych w kontekście zastosowanych technologii multimedialnych i ich kontekstu     z eksponatami materialnymi.
 • Autor pracy nr 002 w niewystarczający sposób uwzględnił kontekst zabytkowego charakteru budynku.
 • Autor pracy nr 002 w niewystarczającym stopniu wykazał zgodność przedstawionej koncepcji ekspozycji z założeniami programowymi i ideowymi ze szczególnym uwzględnieniem scenariusza ekspozycji Muzeum.
 • Autor pracy nr 002 w minimalnym stopniu wykazał realność i ekonomikę przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne.

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Sądu Konkursowego

Załączniki: