Konkurs na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Pytania i odpowiedzi

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail): 

do dnia: 18.09.2019 r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 24.09.2019 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail): 

do dnia: 04.11.2019 r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 13.11.2019 r.

Zadaj pytanie

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...

Pytania i odpowiedzi

13.11.2019r. - Dalsza cześć wyjaśnień (3) treści regulaminu konkursu

Odpowiedź:
W punkcie 2.2. Rozdział IV Regulaminu konkursu chodzi o Załącznik nr 8a do Regulaminu. W związku z powyższym Organizator zmienia zapis Rozdziału IV pkt 2.2. 1) na brzmienie: „1) Projekt zagospodarowania terenu działki Muzeum wraz z uproszczonym rzutem parteru (zakres wg Załącznika 8a do Regulaminu), wykonany na załączonej mapie zasadniczej w skali 1:500. Rysunek powinien zawierać nowe i adaptowane elementy zagospodarowania”
Odpowiedź:
Organizator zmienia zapis Rozdziału IV pkt 2.2. 1) na brzmienie: „1) Projekt zagospodarowania terenu działki Muzeum wraz z uproszczonym rzutem parteru (zakres wg Załącznika 8a do Regulaminu), wykonany na załączonej mapie zasadniczej w skali 1:500. Rysunek powinien zawierać nowe i adaptowane elementy zagospodarowania”
Odpowiedź:
Organizator zmienia zapis Rozdziału IV pkt 2.2. 1) na brzmienie: „1) Projekt zagospodarowania terenu działki Muzeum wraz z uproszczonym rzutem parteru (zakres wg Załącznika 8a do Regulaminu), wykonany na załączonej mapie zasadniczej w skali 1:500. Rysunek powinien zawierać nowe i adaptowane elementy zagospodarowania”
Odpowiedź:
Zarys scenariusza jak sam tytuł wskazuje nie jest scenariuszem wystawy. Zakładanym przez nas efektem konkursu jest nakreślenie wizji wystawy, a nie szczegółowa aranżacja konkretnego zbioru. Zarys scenariusza oraz prezentowane tam muzealia dają natomiast pewien pogląd na różnorodność proponowanych na tym etapie tematów i zabytków. Podział na bloki, moduły i kapsuły ma charakter techniczny i porządkujący wprowadzane treści. Pozorne nieścisłości wynikają z roboczego charakteru prezentowanego „Zarysu scenariusza”, stanowią jednak katalog zagadnień, które służą nam pomocą w dalszej pracy nad scenariuszem.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytane 71.
Odpowiedź:
W MZWDRZ powinna znaleźć się osobna przestrzeń do prowadzenia zajęć muzealnych. Ponadto wystawa powinna dawać możliwość śledzenia równych wątków i zagadnień ujętych w osobne ścieżki zwiedzania motywowane celami edukacyjnymi.
Odpowiedź:
Załącznik nr 8d do Regulaminu (Zarys scenariusza) jest materiałem pomocniczym dla Uczestników konkursu i jak sama nazwa wskazuje jest „zarysem” a nie gotowym scenariuszem wystawy. Treści zawarte w tym Załączniku należy traktować jako pewne ogólne wskazania kierunków a nie katalog gotowych rozwiązań. Organizator przeprowadza konkurs w celu wybrania najlepszej idei Muzeum i od Uczestników oczekuje się przedstawienie takich rozwiązań na poziomie ogólnym, koncepcyjnym a nie gotowych i „zamkniętych” rozwiązań na poziomie projektów wykonawczych. Dalsze uszczegółowienia koncepcji nastąpią na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej w tym wielobranżowej koncepcji pokonkursowej. Stopień uszczegółowienia projektów koncepcyjnych bywa różny i zależy oczywiście od przekazanych Uczestnikom materiałów wyjściowych jak i inwencji twórczej samych Uczestników. Organizator ma świadomość iż Materiały do konkursu nie zawierają wszystkich informacji koniecznych do wykonania np. dokumentacji wykonawczej ale zdaniem Organizatora i członów Sądu konkursowego materiały przekazane do tej pory Uczestnikom (w tym niniejsze odpowiedzi na pytania) są wystarczające do opracowania podstawowych założeń ideowych i koncepcyjnych ekspozycji czego oczekuje się od Uczestnika konkursu.
Odpowiedź:
Pytanie nie dotyczy opracowania i składania prac konkursowych. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział I pkt 4.5. 4.5. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 04.11.2019r. do godz. 15.00.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu obowiązującym dla Uczestników konkursu do wykonania koncepcji architektoniczno-scenograficznych Muzeum jest wariant IIIB opisany w Załączniku nr 8c do Regulaminu (Ogólne wytyczne programowo-funkcjonalne do wykonania koncepcji architektoniczna użytkowej dla Muzeum - opracowanie: Stelmach i Partnerzy), natomiast zaproponowane rozwiązania projektowe, przestrzenne, techniczne i funkcjonalne muszą umożliwić w przyszłości rozbudowę Muzeum zgodnie z wariantem I z tego Załącznika (dodatkowe powierzchnie na poziomie -1 poza obrysem Pałacu). Zdaniem Organizatora takie etapowanie Inwestycji, pomimo iż jest bardziej złożone w etapie I (podpiwniczenie tylko pod Pałacem) daje znacznie większe możliwości realizacji etapu II (dodatkowe powierzchnie na poziomie -1 poza obrysem Pałacu).
Odpowiedź:
Lokalizacja komunikacji pionowej powinna wynikać z wytycznych konserwatorskich (Załącznik nr 8k do Regulaminu). Wejścia na wieże powinny być dostępne dla odwiedzających Muzeum i posiadających już bilety.
Odpowiedź:
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi (Załącznik nr 8k do Regulaminu).
Odpowiedź:
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi (Załącznik nr 8k do Regulaminu).

08.11.2019r. - Wyjaśnienie (3) treści regulaminu konkursu

Odpowiedź:
Organizator zmienia zapis Rozdziału V pkt 2.2. 8) na brzmienie: „Charakterystyczne widoki/wizualizacje w tym: - co najmniej cztery (4) wizualizacji wnętrz Muzeum dla poziomów 0, 1 i 2 w tym: jedna (1) wizualizacja strefy wejściowej (hall), jedna (1) wizualizacja tarasu widokowego. Pozostałe dwie (2) wizualizacje wnętrz do wyboru Uczestnika konkursu. - co najmniej dwie (2) wizualizacje dla poziomów -1 (piwnice nowo projektowane) – w tym: jedna (1) wizualizacja strefy wejścia na poziomie piwnic. Druga (2) wizualizacja do wyboru Uczestnika konkursu.
Odpowiedź:
Należy zaprojektować sanitariaty dla minimum 200 osób jednocześnie odwiedzających Muzeum (tak jak w przypadku szatni dla odwiedzających - załącznik 8b do regulaminu)
Odpowiedź:
Obsługę parkingową należy przewidzieć w/g zapisów zawartych w Regulaminie Konkursu – Rozdział II, pkt.3 ust. 3.2. ppkt d. („Otoczenie budynku Muzeum pozostaje zgodnie z istniejącym stanem i istniejącymi strefami parkingowymi”)
Odpowiedź:
Odpowiedź znajduje się w dokumencie: Wstępna koncepcja (założenia) wystawy Oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
Odpowiedź:
Organizator podtrzymuje zapis o konieczności zaprojektowania tarasów widokowych na wieżach.
Odpowiedź:
Istniejące wejścia do wie z należy traktować jako wejścia dodatkowe, zamknięte w trakcie normalnego użytkowania Muzeum i otwierane przy specjalnych okazjach. Tarasy nie powinny być dostępne tylko dla użytkowników posiadających bilety.
Odpowiedź:
Ze względu na ograniczenia powierzchniowe Organizator planuje model funkcjonalny jako kawiarnia z aneksem do przygotowywania prostych przekąsek (kanapki etc, catering podczas większych imprez). Metraż przestrzeni gastronomiczno-kawiarnianej powinien być wynikową zaproponowanego przez Uczestnika podziału przestrzeni Muzeum zgodnie z zadanym programem, przy czym priorytetowy jest program podstawowy Muzeum zgodny z jego przeznaczeniem (wystawy) a przestrzeń gastronomiczno-kawiarnianą należy traktować jako program uzupełniający.
Odpowiedź:
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi stanowiącymi Załącznik nr 8k do Regulaminu.
Odpowiedź:
Organizator nie posiada planów przebudowy Pałacu Lubomirskich projektu Henryka Marconiego.
Odpowiedź:
Kolekcja jest na wstępnym etapie tworzenia i nie posiadamy dokładnych danych w tym zakresie. Np. z obiektów wielkogabarytowych posiadamy już dwa fortepiany
Odpowiedź:
Do Uczestnika konkursu decyzji należy podjęcie decyzji projektowej dotyczącej obsługi logistycznej Muzeum. Ze względu na lokalizację Muzeum w ścisłym centrum miasta nie ma możliwości lokalizacji miejsca parkingowego dla samochodów ciężarowych. Załadunek i rozładunek będzie możliwy przez zajęcie pasa drogowego ul. Radziwiłłowskiej lub drogi wewnętrznej po wschodniej i południowej stronie budynku Muzeum, ewentualnie z istniejącego parkingu naziemnego po stronie zachodniej.
Odpowiedź:
Z zapisów Regulaminu konkursu wynika jedynie, iż Uczestnik musi podać w Załączniku nr 6 do Regulaminu jedynie kwoty sumaryczne maksymalnego planowanego łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (realizacja Inwestycji) oraz szacowanego kosztu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu Rozdział II pkt 5.
Odpowiedź:
Stanowisko pracy dla 1 osoby bez konieczności wyodrębniania przestrzeni.
Odpowiedź:
Zgodnie z warunkami technicznym i normami przy czym należy pamiętać iż Muzeum będzie się mieścić w budynku zabytkowym a więc można przyjąć, iż przy tak skomplikowanym programie i funkcji nie wyklucza się stosowania odstępstw od warunków technicznych i norm. Pozostawia się do decyzji Uczestnika czy będzie to uzasadnione względem proponowanych rozwiązań.
Odpowiedź:
Do decyzji Uczestnika konkursu. Będzie to także elementem oceny przez Sąd konkursowy w zakresie proponowanych przez Uczestników rozwiązań funkcjonalno-użytkowych związanych ze znajomością zagadnień technicznych i funkcjonalnych dla obiektów tego typu.
Odpowiedź:
Wskazania dotyczące wyburzeń istniejących ścian oraz ingerencję w pierwotną strukturę i układ budynku określa Załącznik 8k do Regulaminu.
Odpowiedź:
Organizator nie posiada dodatkowych rysunków budynku poza opublikowanymi.
Odpowiedź:
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi stanowiącymi Załącznik nr 8k do Regulaminu za dopuszczalne uznaje się doświetlenie części poddasza od strony ul. Radziwiłłowskiej. Dodatkowe informacje zawarto w Regulaminie Konkursu – Rozdział II, pkt.3 ust. 3.2. ppkt g.
Odpowiedź:
Organizator nie posiada dokumentacji w formacie edytowalnym.
Odpowiedź:
Charakter sali audiowizualnej należy do decyzji projektowych Uczestnika konkursu. Podstawowe założenia Zamawiającego zawarto w Regulaminie Konkursu – Rozdział II, pkt.2 ust. 2.1 oraz w pkt.3. ust. 3.2 ppkt k.
Odpowiedź:
Krotności wymian powietrza powinny wynikać z bilansu cieplno-wilgotnościowego dla danego typu pomieszczenia (rodzaj wystawianych eksponatów). Dopuszczalne jest zmniejszenie ilości wymian powietrza poparte odpowiednimi obliczeniami. Sprawność odzysku ciepła i stopień recyrkulacji muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami (obowiązujące Warunki Techniczne).
Odpowiedź:
Dopuszczalne jest zastosowanie ogrzewania podłogowego. Ze względu na różnorodność ekspozycji wyklucza się chłodzenie podłogowe.
Odpowiedź:
Organizator zmienia treść załączników 8h oraz 8i. Zapis w punkcie „POZIOM DŹWIĘKU” otrzymuje nowe brzmienie:
  • dopuszczalny równoważny poziomu dźwięku od wszystkich źródeł hałasu dla pomieszczeń - 40 dB(A)
  • dopuszczalny równoważny poziomu dźwięku od wszystkich źródeł hałasu na granicy działki - 45 dB(A) w ciągu dnia
  • dopuszczalny równoważny poziomu dźwięku od wszystkich źródeł hałasu na granicy działki - 40 dB(A) w nocy
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 34. Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych w/g obowiązujących Warunków Technicznych.
Odpowiedź:
Nie. W intencji Organizatora jest aby rzuty 1:200 przestawiały ogólny podział na funkcję i program przestrzeni Muzeum natomiast rzutu 1:100 mają przedstawiać założenia dla ekspozycji tj. m.in. charakterystyczne elementy ekspozycji, aranżacje wnętrz.
Odpowiedź:
Organizator nie posiada dokumentacji archiwalnej obiektu poza opublikowanymi w konkursie.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu obowiązującym dla Uczestników konkursu do wykonania koncepcji architektoniczno-scenograficznych Muzeum jest wariant IIIB opisany w Załączniku nr 8c do Regulaminu (Ogólne wytyczne programowo-funkcjonalne do wykonania koncepcji architektoniczna użytkowej dla Muzeum - opracowanie: Stelmach i Partnerzy), natomiast zaproponowane rozwiązania projektowe, przestrzenne, techniczne i funkcjonalne muszą umożliwić w przyszłości rozbudowę Muzeum zgodnie z wariantem I z tego Załącznika (dodatkowe powierzchnie na poziomie -1 poza obrysem Pałacu).
Odpowiedź:
Z informacji jakie posiada Organizator wynika że wentylacja mechaniczna występowała tylko w piwnicach budynku – kratka wywiewna znajdowała się bezpośrednio nad opaską od strony elewacji frontowej. Pozostała część obiektu posiadała częściową wentylację grawitacyjną.
Odpowiedź:
Punktem odniesienia niech będzie wspomniany wyżej fortepian. Wystawa się tworzy i trudno przewidzieć gabaryty eksponatów.
Odpowiedź:
Zgodnie z wytycznym konserwatorskimi (Złącznik nr 8k do Regulaminu).
Odpowiedź:
Organizator nie posiada dokumentacji w formacie edytowalnym.
Odpowiedź:
Na rzucie w skali 1:100 należy przedstawić szczegółową koncepcję najbardziej charakterystycznego fragmentu lub fragmentów ekspozycji stałej dla poziomu 0 lub/i 1 w zakresie rysunków określonych w Rozdziale IV pkt 2.2. 5) Regulaminu konkursu. Od Uczestnika konkursu wymaga się aby przedstawił fragment lub fragmenty ekspozycji które w najpełniejszym stopniu oddadzą przyjęte założenia scenograficzne i aranżacyjne ekspozycji oraz będą adekwatne do generalnych założeń całości ekspozycji. W związku z powyższym wybór fragmentu lub fragmentów ekspozycji oraz poziomu lub/i poziomów na których będzie zlokalizowany fragment lub fragmenty pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu. Wybrany fragment lub fragmenty muszą obejmować swoim zakres minimum jedno pomieszczenie.

14.10.2019 r. - Wyjaśnienie (2) treści regulaminu konkursu

Odpowiedź:
Ze względu iż Pałac Lubomirskich jest wynajmowany Uczestnicy konkursu nie mają możliwości we własnym zakresie obejrzenia wnętrz Pałacu.

24.09.2019 r. - Wyjaśnienie (1) treści regulaminu konkursu