Konkurs na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Kryteria oceny

Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  1. Zgodność przedstawionej koncepcji ekspozycji z założeniami programowymi i ideowymi ze szczególnym uwzględnieniem scenariusza ekspozycji Muzeum.
  2. Walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji.
  3. Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.
  4. Nowatorski charakter rozwiązań ekspozycyjnych w kontekście zastosowanych technologii multimedialnych i ich kontekstu z eksponatami materialnymi.
  5. Uwzględnienie kontekstu zabytkowego charakteru budynku.
  6. Komfort i atrakcyjność zwiedzania
  7. Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne.