Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

Wyniki konkursu

10.04.2020r.

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO–URBANISTYCZNEJ KOMPLEKSU BIUROWEGO W WARSZAWIE PRZY UL. M. KASPRZAKA 25A

Zatwierdzoną w dniu 09.04.2020r. przez Kierownika Zamawiającego decyzją obecnych na posiedzeniach członków Sądu Konkursowego, po dokładnej analizie 10 złożonych do Konkursu prac konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, Sąd konkursowy postanowił o przyznaniu: I, II i III Nagrody pieniężnej, Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla dwu Uczestników konkursu oraz dwu Wyróżnień pieniężnych.

Na wszystkich posiedzeniach Sądu konkursowego dotyczących oceny prac konkursowych uczestniczyło wymagane kworum członków Sądu konkursowego.

Wobec obowiązywania regulacji formalnych wynikających z obostrzeń w zakresie systemu funkcjonowania ciał wieloosobowych w okresie pandemii koronawirusa i wynikającego z tego braku możliwości personalnego spotykania się członków Sadu konkursowego, Sąd obradował zdalnie - w systemie video konferencji, w pełnym 9 osobowym składzie w ramach kolejnych obrad w dniach 24, 25, 30 i 31 marca 2020r. oraz 3, 6 i 7 kwietnia 2020r. (7 posiedzeń Sądu konkursowego).

Decyzją obecnych wszystkich członków Sądu Konkursowego na posiedzeniu prowadzonym w formie video konferencji w dniu 06.04.2020r., po dokładnej analizie poszczególnych prac konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu Konkursu oraz głosowań rozstrzygnięto Konkurs.

Dnia 10.04.2020r. o godzinie 12.00 Sekretarz Sądu Konkursowego Rafał Mroczkowski z upoważnienia Sądu Konkursowego przeprowadził transmisję internetową na oficjalnym profilu Facebook Stowarzyszenia Architektów Polskich (https://www.facebook.com/sarpzg) z otwarcia kopert z karatami identyfikacyjnymi wszystkich Uczestników konkursu i oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu.

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

I NAGRODĘ

w wysokości 50 000 zł brutto oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymuje:
Praca konkursowa o numerze 010
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 273647)
Praca w głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody uzyskała 5 głosów (punktów) na 9 możliwych.

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Piotr Bujnowski
ul. Lwowska 17 m5
00-660 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Autorzy: arch. Piotr Bujnowski, arch. Julian Kleinrok, arch. Katarzyna  Magdzik, arch. Krzysztof Makowski
Współpraca autorska: arch. Martyna Rowicka, arch. Monika Rygier, arch. Maciej Osuch, arch. Ewa Grządka, arch. Karina Jędrak, arch. Maciej Koczocik
Konsultant techniczny: Arup Polska
Wizualizacje 1: arch. Piotr Banak
Wizualizacje 2: The Digital Bunch

Informacja o pracy konkursowej 010, która otrzymała I Nagrodę pieniężną oraz Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

Projektowane obiekty nie starają się nawiązywać do otoczenia powtarzając istniejące rozwiązania materiałowe natomiast w sposób jak najbardziej pragmatyczny oferują tą samą logikę jaka przyświecała budowniczym budynków przemysłowych tzn. dostosowania projektu do poziomu najwyższej kultury technicznej dostępnej w czasach w których powstaje. Podążając we wszystkich aspektach projektowych i wykonawczych za filozofią zrównoważonego rozwoju specyficzny „duch miejsca” ma być odnaleziony w racjonalnym podejściu do projektowanych przestrzeni pracy, użyciu naturalnych i odnawialnych materiałów budowlanych i wykończeniowych”. Pod względem formalnym praca proponuje dwa oddzielne szklane prostopadłościany na wspólnej parterowej bazie. Jednorodna struktura obu brył stanowi spajający element całego kompleksu, natomiast zastosowanie pochylonej zewnętrznej warstwy podwójnej fasady poprzez odbijanie jaśniejszego nieba w ciągu dnia spowoduje roztopienie budynków w krajobrazie. Rola podwójnej fasady będzie miała duże znaczenie dla osiągnięcia bardzo dobrej efektywności energetycznej budynku poprzez umożliwienie odprowadzenie nadmiaru ciepła w okresach silnego nasłonecznienia i kumulowania energii cieplnej w okresach chłodniejszych. Zastosowanie konstrukcji z drewna klejonego przyczyni się do zredukowania śladu węglowego inwestycji i wpłynie pozytywnie na warunki pracy. Zaproponowany układ funkcjonalny zapewnia racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni. Zaproponowane przestrzenie rekreacyjne na najwyższych kondygnacjach po południowej i zachodniej stronie gwarantują dobre nasłonecznienie i zarazem dają poczucie prywatności.

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej 010, która otrzymała I Nagrodę pieniężną oraz Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej:

 1. Należy przeanalizować możliwość etapowania budowy kompleksu. I etap budowa części GSP, II etap budowa części PSG. W ślad za tym należy przeanalizować możliwość podziału geodezyjnego działki na dwie oddzielne nieruchomości po zakończeniu budowy.
 2. W ślad za podziałem nieruchomości na dwie części przeanalizować wydzielenie odrębnych naziemnych miejsc parkingowych i ich przyporządkowanie dla każdej ze Spółek.
 3. Należy przewidzieć bezpośrednie wyjście z hali garażowej na poziom terenu w rejonie połączenia z terenem PGNiG.
 4. Połączenie z terenem PGNiG należy wykorzystać do ruchu kołowego i pieszego przy zastosowaniu elementów systemu kontroli dostępu.
 5. Pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych (CPD) należy oddzielić od innych pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacji „0”. Wymagane jest zaprojektowanie dwóch komór serwerów o powierzchni ok. 25 m2 każda, z oddzielnymi wejściami.

CPD należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi normami wchodzącymi w skład serii PN‑EN 50600 Technika informatyczna Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych. Należy zapewnić wykonanie projektu CPD w 3 klasie dostępności, 3 klasie zabezpieczeń i 2 poziomie oceny efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami zawartymi w przywołanej wyżej serii norm. Na potwierdzenie, że CPD zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Wykonawca dokumentacji musi zapewnić przeprowadzenie procesu certyfikacji jakości rozwiązań w procesie projektowym przez jednostkę posiadającą stosowną akredytację.

 1. Należy zapewnić odpowiednią ochronę akustyczną przed hałasem emitowanym przez urządzenia techniczne obsługujące CPD i Laboratorium oraz agregat prądotwórczy zlokalizowane na poziomie +1 pomiędzy częścią GSP i PSG.
 2. Należy zwiększyć powierzchnię użytkową części PSG do wielkości postulowanej ponad minimalną określoną w warunkach konkursowych i udzielonych w odpowiedziach na pytania uczestników.
 3. Zabezpieczenie pomieszczeń, w których będą przetwarzane informacje niejawne (Kancelaria tajna i Sala posiedzeń niejawnych) oraz poszczególnych stref ochronnych musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (D.U. z 19.06.2012 r. poz. 683 z poz. zm.).
 4. Do oznakowania obiektów budowlanych GSP i PSG należy zastosować wytyczne zawarte Księgach Identyfikacji Wizualnej każdej ze Spółek.

II NAGRODĘ w wysokości 30 000 zł brutto oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 001
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 113401)
Praca w głosowaniu nad przyznaniem II Nagrody uzyskała 5 głosów (punktów) na 9 możliwych.

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Arch. Mariusz Rutz, arch. Zbigniew Pszczulny, arch. Marcin Bieńka, arch. Jakub Podgórski, arch. Radosław Szafran, arch. Jacek Abramowski, arch. Mikołaj Kącki

Informacja o pracy konkursowej 001, która otrzymała II Nagrodę pieniężną oraz Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej:

Zaproponowany układ przestrzenny, poprzez przesunięcie budynków w stosunku do ul. Bema zapewnia właściwą ekspozycję budynku PSG od strony skrzyżowania z ul. Kasprzaka. Zastosowane rozwiązanie zapewnia właściwe doświetlenie przestrzeni biurowych.  Charakterystyczna elewacja o rytmicznym, wyraźnym zróżnicowaniu płaszczyzny wraz z pergolą na poziomie parteru tworzy spójny a jednocześnie nie monotonny charakter bryły kompleksu. Dobre ukształtowanie przestrzeni parteru poprzez wytworzenie placu pomiędzy budynkami otoczonego przestrzeniami usługowymi restauracji daje możliwość integracji pomiędzy odrębnymi spółkami. Prosty układ funkcjonalny w budynkach gwarantuje racjonalne wykorzystanie powierzchni. Ciekawie rozwiązano wewnętrzną komunikację pionową w postaci klatki schodowej o dwóch równoległych biegach.

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej 001, która otrzymała II Nagrodę pieniężną oraz Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej:

 1. Należy przeanalizować możliwość etapowania budowy kompleksu. I etap budowa części GSP, II etap budowa części PSG. W ślad za tym należy przeanalizować możliwość podziału geodezyjnego działki na dwie oddzielne nieruchomości po zakończeniu budowy.
 2. Połączenie z terenem PGNiG należy wykorzystać nie tylko do komunikacji pieszej ale również kołowej. W tym celu należy rozważyć możliwość wykonania trzeciego wjazdu do garażu w północno-wschodnim narożniku, przyjmując możliwość zmniejszenia liczby miejsc postojowych.
 3. W ślad za podziałem nieruchomości na dwie części przeanalizować wydzielenie odrębnych naziemnych miejsc parkingowych i ich przyporządkowanie dla każdej ze Spółek.
 4. Należy rozważyć zmianę położenia wjazdów do garaży podziemnych w taki sposób, aby wydłużyć stosunkowo krótkie drogi wewnętrzne (zwiększenie ilość pojazdów na wewnętrznych drogach), aby umożliwić szybszy zjazd z ul. Bema.
 5. Rozwiązanie wjazdu do garażu w północno wschodnim narożniku (konieczność zakrętu o 180°) może powodować duże utrudnienia w ruchu samochodowym. Należy rozważyć jego przeprojektowanie w celu poprawy widoczności oraz zmniejszenia liczby zakrętów.
 6. Nie jest planowane zorganizowanie drugiej restauracji w części GSP. W związku z tym należy dokonać zmiany w aranżacji kondygnacji „0”. Sugeruje się zlokalizowanie pomieszczeń Centrum Przetwarzania Danych (CPD) w wydzielonej strefie w południowo-wschodnim narożniku budynku. Z kolei salę konferencyjną należy zlokalizować jak najbliżej holu z recepcją. Pozostałe uwolnione powierzchnie zostaną przeznaczone na cele biurowe na wynajem.
 7. Pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych (CPD) należy oddzielić do innych pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacji „0”. Wymagane jest zaprojektowanie dwóch komór serwerów o powierzchni ok. 25 m2 każda, z oddzielnymi wejściami. Do pomieszczeń związanych z zasilaniem elektroenergetycznym i przyłączy telekomunikacyjnych na potrzeby CPD współdzielone z instalacjami budynkowymi zlokalizowanych na kondygnacji „-1” nie powinno być dostępu bezpośrednio z hali garażowej. Należy zaprojektować korytarz pośredni.

CPD należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi normami wchodzącymi w skład serii PN‑EN 50600 Technika informatyczna Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych. Należy zapewnić wykonanie projektu CPD w 3 klasie dostępności, 3 klasie zabezpieczeń i 2 poziomie oceny efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami zawartymi w przywołanej wyżej serii norm. Na potwierdzenie, że CPD zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Wykonawca dokumentacji musi zapewnić przeprowadzenie procesu certyfikacji jakości rozwiązań w procesie projektowym przez jednostkę posiadającą stosowną akredytację.

 1. Należy przeanalizować możliwość zmiany aranżacji kondygnacji „+5” w części GSP aby sala dyspozytorska i kancelaria tajna znajdowała się we wschodniej części budynku.
 2. Należy przeprojektować zespół pomieszczeń Zarządu, tak aby tworzyły one jedną strefa z kontrolą dostępu. Strefa ta ma obejmować 2 gabinety,  otwarty sekretariat z możliwością wydzielenia 3 gabinetu, pokój oczekiwań, aneks kuchenny z magazynkiem podręcznym i jadalnią, salę narad oraz własne zaplecze sanitarne z prysznicami.
 3. Zlokalizowanie 2 parkingów rowerowych w odrębnych strefach garażu (GSP i PSG). Umieszczenie bezpośrednio przy strefach dla parkowania rowerów, osobno dla GSP i PSG, pomieszczeń szatni/przebieralni z blokami sanitarnymi
 4. Do oznakowania części GSP i PSG należy zastosować wytyczne zawarte Księgach Identyfikacji Wizualnej każdej ze Spółek.

III NAGRODĘ w wysokości 20 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 007
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 943105)
Praca w głosowaniu nad przyznaniem III Nagrody uzyskała 7 głosów (punktów) na 9 możliwych.

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Grunwaldzka 34A
60-786 Poznań

Skład zespołu autorskiego:

Karol Fiedor, Bartosz Małecki, Łukasz Ekwiński, Kinga Grzybowska

Informacja o pracy konkursowej 007, która otrzymała III Nagrodę pieniężną

Pracę wyróżnia zróżnicowanie charakteru dla zaproponowanego podziału bryły, oraz bogaty detal. Ciekawym pomysłem jest skontrastowanie poszczególnych elementów budynków poprzez zastosowanie różnorodnych form i materiałów. Szczegółowo rozwiązana funkcja współgra z zaproponowaną stylistyką budynków. Zastosowanie oświetlenia terenu w postaci lamp gazowych dodatkowo nawiązuje do charakteru inwestycji.


Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 002 
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 751842)
Praca w głosowaniu nad przyznaniem Wyróżnienia uzyskała 9 głosów (punktów) na 9 możliwych.

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

AMC-ANDZREJ M. CHOŁDZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Bursztynowa 8/19
20-576 Lublin

Skład zespołu autorskiego:

Autor: arch. Andrzej M. Chołdzyński
Współpraca autorska: arch. Grzegorz Szymański
Współpraca - opracowanie techniczne: arch. Joanna Arent-Trzmiel, arch. Tomasz Bierezowski, arch. Krzysztof Bochniak, arch. Ewa Ihnatowicz, arch. Artur Wieliczko
Współpraca: arch. Berenika Chudziak, arch. Krzysztof Wiórkiewicz

Informacja o pracy konkursowej 002, która otrzymała Wyróżnienie pieniężne

Zaproponowany układ przestrzenny, poprzez przesunięcie budynków w stosunku do ul. Bema zapewnia właściwą ekspozycję budynku PSG od strony skrzyżowania z ul. Kasprzaka. Zastosowane rozwiązanie zapewnia również właściwe doświetlenie biur.  Schodkowe kształtowanie brył oraz odwrócenie uskoków w budynkach powoduje powstanie interesującej kompozycji stanowiącej ciekawy element krajobrazu. Zastosowanie „zębatych” uskoków w rzutach fasad dodatkowo potęguje grę światłocieni na elewacjach.


Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 008
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 457547)
Praca w głosowaniu nad przyznaniem Wyróżnienia uzyskała 7 głosów (punktów) na 9 możliwych.

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

JEMS ARCHITEKCI sp. z o.o.
ul. Jurija Gagarina 28A
00-754 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

JEMS Architekci: Aleksander Gadomski, Marcin Giemza, Łukasz Krzesiak, Katarzyna Kuźmińska, Michał Madeja, Paweł Majkusiak, Maciej Rydz
Architektura krajobrazu – SIP: Karolina Kłos, Agnieszka Wojciula
Instalacje sanitarne – Biuro Happold: Jarosław Kujawa
Wizualizacje: Igor Brożyna

Informacja o pracy konkursowej 008, która otrzymała Wyróżnienie pieniężne

Pracę wyróżnia awangardowe podejście do zastosowania najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie instalacji budynkowych jak i kształtowania przestrzeni biurowych. Zaproponowana podwójna fasada wprowadza dynamikę w jednolite bryły budynków. Użycie wody jako elementu kształtowania klimatu i ochrony elewacji jest interesujące.


INFORMACJE O PRACACH KONKURSOWYCH, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

I Grupa rankingowa prac, które w pierwszym głosowaniu otrzymały 0 głosów (punktów) i nie przeszły do grupy prac podlegających dalszej ocenie.

Praca konkursowa 003

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 192743)
Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
THEZA Architekci Bartłomiej Zabój
ul. Biała 26
54-044 Wrocław

Skład zespołu autorskiego:

Bartłomiej Zabój, Łukasz Piankowski
Wizualizacje – FINM. EU: Karol Sabalczyk

Informacja o pracy konkursowej 003

Praca w ciekawy sposób łączy historię z nowoczesnością. Zaproponowany układ nawiązujący do geologicznej struktury powstawania poziomych nawarstwień - od najniżej położonych powiązanych z XIX wieczną zabudową z zastosowaną okładziną z ręcznie formowanej cegły - do położonego najwyżej silnego akcentu kubaturowego w postaci szklanego prostopadłościanu wskazującego na zastosowanie najnowszych osiągnięć technologicznych stanowi ciekawy element urbanistyczny na granicy historycznego założenia.

Praca konkursowa 004

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 260419)
Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. DA Dziuba Architekci sp. z o.o.
  ul. Opoczyńska 7/20
  02-522 Warszawa
 2. inicjatywa projektowa sp. z o.o.
  ul. Stępińska 22/30 lok.510
  00-739 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Autorzy: arch. Karol Dziuba, arch. Piotr Straszak, arch. Julita Kucharska-Dziuba, arch. Mikołaj Zdanowski
Zespół projektowy: arch. Szymon Chwazik, arch. Michał Kniaź

Informacja o pracy konkursowej 004

Praca, poprzez zaproponowane rozwiązania kształtuje dwa wewnętrzne, prywatne dziedzice otwarte na teren gazowni. Ciekawym pomysłem jest zastosowanie konstrukcji z drewna klejonego w części obiektu, ograniczającej w znacznym stopniu ślad węglowy obiektu. Mocno zaakcentowana „tarcza” od strony ul. Bema stanowi silny element urbanistyczny.

Praca konkursowa 005

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 091018)
Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice

Skład zespołu autorskiego:

Autor: Jarosław Ostrowski
Współautorzy: Dagmara Ostrowska, Marta Pośpiech, Marek Fengler, Kacper Groń, Wojciech Mizeracki, Łukasz Sterniczuk

Informacja o pracy konkursowej 005

Monolityczna, jednorodna bryła. Prostopadłościan o warstwowej fasadzie, stanowiącej swoisty spektakl światłocieni, inspirowanej płomieniami, stanowi jednolity, silny akcent urbanistyczny.

Praca konkursowa 006

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 200526)
Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Młynarczyk Architekt
ul. Jasna 1/417
00-013 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

mgr inż. arch. Wojciech Młynarczyk, mgr inż. arch. Paweł Marczak, mgr inż. arch. Karol Gwiazdowski

Informacja o pracy konkursowej 006

Praca prezentuje rygorystyczne podejście do kształtowania przestrzeni i detalu – dwa identyczne prostopadłościany o surowym wyrazie elewacji. Zastosowane rozwiązania podkreślają wysokość budynków.

Praca konkursowa 009

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 198961)
Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. Arkkitehtitoimisto OPS Oy
  Toolonkatu 7
  00100 Helsinki
 2. toprojekt Marek Wawrzyniak
  ul. Chrobrego 21
  44-200 Rybnik
 3. BAUREN Renke Piotr
  ul. Świerklańska 12
  44-200 Rybnik

Skład zespołu autorskiego:

Tuomas Martinsaari, Matias Kotilainen, Paul Thynell, Anna Wawrzyniak, Marek Wawrzyniak, Karol Wawrzyniak, Piotr Renke

Informacja o pracy konkursowej 009

Praca prezentuje klasyczne podejście do kształtowania przestrzeni zabudowy śródmiejskiej. Zaproponowano układ z dwoma dziedzińcami wytworzonymi przez pięciokondygnacyjne budynki z trzytraktowym układem – biura/korytarz/biura. Na uwagę zasługuje sposób prezentacji pracy nawiązujący do charakteru zaproponowanych rozwiązań.

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Konkurs był konkursem otwartym, jednoetapowym,  realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji). 

Zakres opracowania oraz sposób i forma opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale XI, pkt. 2. Regulaminu Konkursu oraz w Materiałach do konkursu. Uczestnicy konkursu składali wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Organizator dopuścił do udziału w Konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych  11 Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

W terminie wyznaczonym w Regulaminie Konkursu wpłynęło 10 prac i wszystkie były oceniane zgodnie z przyjętymi w Regulaminie Konkursu kryteriami.

Po dokonaniu sprawdzenia zgodności nadesłanych rozwiązań z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie, Sąd konkursowy potwierdził taką generalną zgodność, co stanowiło podstawę do dokonania oceny i waloryzacji prac, która poprzedzona została zapoznaniem się przez Sąd konkursowy z opiniami powołanych ekspertów.

Wobec obowiązywania regulacji formalnych wynikających z obostrzeń w zakresie systemu funkcjonowania ciał wieloosobowych w okresie pandemii koronawirusa i wynikającego z tego braku możliwości personalnego spotykania się członków Sadu konkursowego, Sąd obradował zdalnie - w systemie video konferencji, w pełnym 9 osobowym składzie w ramach kolejnych obrad w dniach 24, 25, 30 i 31 marca 2020r. oraz 3 i 6 kwietnia 2020r. (6 posiedzeń Sądu konkursowego).

Prace pod względem formalnym zostały pozytywnie zaopiniowane przez Sekretarza Sądu Konkursowego (w zakresie terminowości ich dostarczenia i dochowania zasad anonimowości – ten wymóg potwierdzony też został przez wszystkich członków Sadu konkursowego) i Sędziego referenta. 

Sędzia Referent przedstawił opinię o każdej z prac na podstawie wymogów Regulaminu Konkursu i na tej podstawie Sąd konkursowy ocenił ich adekwatność do istotnych postanowień regulaminowych i dopuścił wszystkie prace do dalszej oceny.

Po wszechstronnej analizie prac konkursowych i dyskusji  nad prezentowanymi w nich rozwiązaniami Sąd Konkursowy, realizując system wskazywania prac najlepszych i w zgodzie z metodologią wyboru prac określoną w Regulaminie Konkursu  wyłonił do dalszej oceny 5 projektów (prace oznaczone numerami : 001, 002, 007, 008 i 010 – wg oznaczeń nadanych pracom w trybie ich szyfrowania przeprowadzonego przez Sekretarza Sądu Konkursowego).

Po kolejnej analizie prac i przeprowadzonych przez Sąd konkursowy głosowaniach, do grupy prac nominowanych do otrzymania przez nie nagród regulaminowych  wyłoniono prace oznaczone numerami : 001, 007 i 010.

Wobec argumentacji dotyczącej walorów trzech prac przewidywanych do nagród i zauważalnego w dyskusji poparcia dla dwóch spośród  nich, przeanalizowano sposób, jaki miałby być rekomendowany Zamawiającemu jako Nagroda stanowiąca o sposobie udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na wykonanie kolejnych faz opracowań projektowych.  Rezultatem tych rozważań był wybór nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej adresowanego dla dwóch prac, które otrzymają pierwszą i drugą nagrodę pieniężną i uzyskają największą liczbę punktów (głosów) w kategorii pierwszej i drugiej nagrody, z wyraźnym zaleceniem, by walory merytoryczne prac konkursowych, możliwe do rozwinięcia w kolejnych etapach prac projektowych, były w tych negocjacjach kryterium priorytetowym.

Wobec tego formalnego uzgodnienia Sąd konkursowy przystąpił do realizacji procedury regulaminowego sposobu przyznawania Nagród, w wyniku której:

- I NAGRODĘ w wysokości 50 000 zł brutto przyznano pracy nr 010.
Za przyznaniem pierwszej nagrody dla Pracy nr 010 głosowało 5 Sędziów z 9 uprawnionych do głosu. W związku z tym Praca nr 010 uzyska łącznie najwyższą liczbę głosów (punktów) dla pierwszej nagrody tj. 5 punktów na 9 możliwych do uzyskania.
Praca 010 uzyskała także Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

- II NAGRODĘ w wysokości 30 000 zł brutto przyznano pracy nr 001, 
Za przyznaniem drugiej nagrody dla Pracy nr 001 głosowało 5 Sędziów z 9 uprawnionych do głosu.
W związku z tym Praca nr 001 uzyska łącznie najwyższą liczbę głosów (punktów) dla drugiej nagrody tj. 5 punktów na 9 możliwych do uzyskania.
Praca 001 uzyskała także Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

- III NAGRODĘ w wysokości 20 000 zł brutto przyznano pracy nr 007.
Za przyznaniem trzeciej nagrody dla Pracy nr 007 głosowało 7 Sędziów z 9 uprawnionych do głosu.
W związku z tym Praca nr 007 uzyska łącznie najwyższą liczbę głosów (punktów) dla trzeciej nagrody tj. 7 punktów na 9 możliwych do uzyskania.
W związku z uzyskanymi rezultatami glosowania w sprawie przyznania nagród, Sąd konkursowy jednogłośnie potwierdził zasadność ich przyznania.
Sąd Konkursowy postanowił o przyznaniu 2 (dwu) Wyróżnień regulaminowych (wyróżnienia pieniężne) pracom konkursowym o numerach 002 oraz 008.

Wyróżnienie pieniężne w wysokości 10 000 zł brutto przyznano pracy nr 002 
Za przyznaniem Pracy nr 002 Wyróżnienia pieniężnego głosowało 9 Sędziów z 9 uprawnionych do głosu.

Wyróżnienie pieniężne w wysokości 10 000 zł brutto przyznano pracy nr 007 
Za przyznaniem Pracy nr 008 Wyróżnienia pieniężnego głosowało 7 Sędziów z 9 uprawnionych do głosu.

Trzy nagrodzone prace zostały uznane za odpowiadające zamierzeniom Zamawiającego. Jednak prace ocenione najwyżej  (wskazane do pierwszej i drugiej Nagrody pieniężnej) oceniono jako te, które zdaniem Sądu Konkursowego prezentując wysoki poziom merytoryczny  - w zakresie rozwiązań architektonicznych (przestrzennych, funkcjonalnych i wizerunkowych) oraz szanujących proekologiczne przesłanki projektowe. Stwierdził również, że w pełni satysfakcjonujący sposób mogą  one być podstawą kolejnych faz opracowań projektowych, w rezultacie dając Zamawiającemu możliwość szybkiej realizacji jego zamierzenia inwestycyjnego, co odczytywać należy za pełne uzasadnienie możliwości  rozstrzygnięcia Konkursu.

Sąd konkursowy podkreślił wysoki poziom rozwiązań zaprezentowanych w pracach oraz różnorodność rozwiązań w nich przedstawionych. Sąd konkursowy niezależnie od tej aprobującej oceny wskazał na szczególnie wysoki poziom prac proponowanych do nagrodzenia pierwszą i drugą Nagrodą i dla tych projektów sformułował zalecenia pokonkursowe, upatrując w ich realizacji możliwość dalszego doskonalenia prac w celu jeszcze większego zbliżenia pokazanych w nich rozwiązań szczegółowych do oczekiwań Zamawiającego.

W ten sposób konkurs rozstrzygnięto a prace Sądu Konkursowego zakończono.

Załączniki: