Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

Pytania i odpowiedzi

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące warunków udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail): 

do dnia: 29.11.2019 r.
Zamieszczanie na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące warunków udziału w Konkursie - systematycznie zgodnie z art. 38 Ustawy PZP.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail): 

do dnia: 31.01.2020 r. do godz. 15.00
Przekazanie Uczestnikom odpowiedzi na pytania dotyczące opracowania i składania prac konkursowych - systematycznie zgodnie z art. 38 Ustawy PZP.

Zadaj pytanie

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...

Pytania i odpowiedzi

17.02.2020r. - Wyjaśnienie (3) treści regulaminu konkursu

Odpowiedź:
Do opracowania pracy konkursowej należy przyjąć wytyczne dotyczące garażu podziemnego zawarte w Załączniku nr 9a pkt. 2.3. w którym założono jego zlokalizowanie na jednej kondygnacji podziemnej „-1”.
Odpowiedź:
Intencją Zamawiającego jest zlokalizowanie garażu podziemnego oraz innych pomieszczeń wskazanych w Załączniku 9a pkt. 2.3 na jednej kondygnacji. Powierzchnię kondygnacji „-1” należy zaprojektować tak, aby zapewnić odpowiedni metraż pod maksymalną możliwą do uzyskania liczbę stanowisk postojowych, komunikację oraz pozostałe pomieszczenia. Jeżeli wskazany przez Organizatora orientacyjny metraż kondygnacji „-1” jest niewystarczający należy go powiększyć.
Odpowiedź:
W wytycznych nie jest przewidywana kantyna. W części GSP na ostatniej kondygnacji przewiduje się natomiast zlokalizowanie jadalni z bufetem bez możliwości przygotowywania posiłków na miejscu. Przewiduje się możliwość wydawania gotowych posiłków. W części PSG na najwyższej kondygnacji przewiduje zlokalizowanie jadalni z aneksem kuchennym z możliwością przygotowania posiłku na miejscu.
Odpowiedź:
Nie przewiduje się oddzielnych dźwigów towarowych, natomiast należy uwzględnić dźwigi osobowe (o powiększonych gabarytach), zapewniające transport mebli biurowych np. szaf biurowych oraz innego wyposażenia biurowego z poziomu kondygnacji podziemnej do najwyższego poziomu budynku w części GSP i PSG.
Odpowiedź:
Projektując liczbę przyłączy należy przyjąć optymalne rozwiązanie biorąc pod uwagę łączne koszty przyłączenia do sieci oraz koszty wykonania instalacji w budynku. W przypadku zaprojektowania dwóch budynków (w rozumieniu Prawa Budowlanego) należy przewidzieć odrębne przyłącza dla każdego budynku.
Odpowiedź:
Nie zakładane jest etapowanie realizacji inwestycji.
Odpowiedź:
Na ostatniej kondygnacji, poza funkcjami wymienionymi w tabeli 9a1_GSP poz.131, dopuszcza się lokalizowanie pokoi biurowych.
Odpowiedź:
W części PSG przewiduje zlokalizowanie lokalu usługowego (restauracji), lokal komercyjny przeznaczony dla wszystkich użytkowników kompleksu biurowego z pełnym wyposażeniem restauracyjnym na powierzchni ok. 100-140 m² dla ok. 80 użytkowników.

13.02.2020r. - Wyjaśnienia (2) treści regulaminu konkursu

Odpowiedź:
Przestrzenie biurowe należy lokalizować na podstawie wytycznych zawartych w Załącznikach 9a, 9a1 i 9a2. W przypadku zlokalizowania na parterze wszystkich wymaganych pomieszczeń Organizator dopuszcza zlokalizowanie w pozostałej części przestrzeni biurowej open space. W części GSP przestrzeń open space na parterze przeznaczona będzie pod wynajem. W związku z powyżej opisana zmianą w Załączniku nr 9a w pkt. 2.1.1 na stronie 12, zdanie trzecie od końca, dodano odpowiedni zapis widoczny w trybie śledzenia
Odpowiedź:

W części GSP Organizator wymaga przeznaczenia do wyłącznego użytku spółki trzech najwyższych kondygnacji, w tym: 

  • na ostatniej kondygnacji dopuszcza lokalizowanie pokoi biurowych Departamentów – w związku z powyżej opisaną zmianą w Załączniku nr 9a w pkt. 2.1.7 na stronie 19 dodano odpowiedni zapis widoczny w trybie śledzenia,
  • na przedostatniej kondygnacji ze Strefą Zarządu należyzlokalizować pomieszczenia dla Biura Zarządu i Obsługi Prawnej, Biura Komunikacji i Spraw Pracowniczych oraz innych Departamentów - w związku z powyżej opisanązmianą w Załączniku nr 9a w pkt. 2.1.4 na stronie 15dodano odpowiedni zapis widoczny w trybie śledzenia,
  • na kondygnacji n-2 wraz ze Strefą CDiB należyzlokalizować pomieszczenia dla pozostałych jednostek Departamentu Handlowego oraz innych Departamentów - w związku z powyżej opisaną zmianą w Załączniku nr 9a w pkt. 2.1.3 na stronie 13 dodano odpowiedni zapis widoczny w trybie śledzenia
  • pomieszczenie biurowe dla Departamentów należy lokalizować na 3 najwyższych kondygnacjach - w związku z powyżej opisaną zmianą w Załączniku nr 9a w pkt. 2.1.6 na stronie 18 dokonano zmiany widocznej w trybie śledzenia.

Na pozostałychkondygnacjach należy zaplanować powierzchnie pod wynajem.

Na parterze należy zlokalizować pomieszczeniazgodnie z Załącznikiem 9a (powierzchnie do użytku ogólnego oraz CPD) oraz powierzchnie pod wynajem.

W części PSG Organizator:

  • nie dopuszcza lokalizowania funkcji podstawowego programu na wspólnej kondygnacji przy zachowaniu odrębności funkcjonalnej dla Dyrekcji OZG Warszawa, Dyspozycji Dystrybucji Gazu, Laboratorium Jakości Gazu,
  • dopuszcza lokalizowanie funkcji podstawowego programu na wspólnej kondygnacji przy zachowaniu odrębności funkcjonalnej dla Dyrekcji OZG Warszawa i Sal Konferencyjnych 80 os.
Odpowiedź:
W części GSP strefy open space pod wynajem lub rozwój należy przewidzieć na innych kondygnacjach niż pomieszczenia pod aktualne potrzeby GSP. W części PSG nie przewiduje się powierzchni pod wynajem lub rozwój.
Odpowiedź:
Pracę konkursową należy przygotować w oparciu o Załączniki 8a1, 8a2, 9a1 i 9a2 w przedstawionym układzie.
Odpowiedź:
Organizator wymaga sporządzenia pracy konkursowej w oparciu o Regulamin Konkursu. Organizator nie dysponuje materiałami dotyczącymi projektu kompleksu biurowego o którym mowa w pytaniu.
Odpowiedź:
Możliwość otwierania okien należy przewidzieć we wszystkich pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt stały - w związku z powyżej opisaną zmianą w Załączniku nr 9a w pkt. 2.16 na stronie 11 dokonano uzupełnienia, zmiana widoczna w trybie śledzenia.
Odpowiedź:
Powierzchnia użytkowa 13 300 m2 jest wartością szacunkową. Intencją Organizatora jest uzyskanie maksymalnej powierzchni użytkowej – w związku z powyższym w Załączniku nr 9a w pkt. 2 na stronie 10 akapit 6 określenie „zabudowy” zastąpiono określeniem „użytkowa”, zmiana widoczna w trybie śledzenia. Powierzchnia użytkowa wymagana w części PSG wynosi co najmniej 5310m2. Powierzchnia użytkowa w części GSP będzie wynikała z różnicy pomiędzy zaprojektowaną powierzchnią użytkową całego kompleksu a powierzchnią użytkową zaprojektowaną w części PSG. Powierzchnia użytkowa w części GSP będzie składała się z sumy powierzchni dla aktualnych potrzeb spółki oraz powierzchni pod wynajem - w związku z powyżej opisana zmianą w Załączniku nr 9a w pkt. 2.1.1 na stronie 12 dodano zdanie pierwsze, dokonano wykreślenia w zdaniu drugim oraz w pkt. 2.1.8 na stronie 19 dokonano wykreślenia ostatniej części zdania, zmiany widoczne w trybie śledzenia.
Odpowiedź:
Liczba wjazdów do parkingu zlokalizowanego w garażu podziemnym powinna zapewnić sprawną organizację ruchu wynikającego z przewidywanej liczby samochodów. Organizator wymaga zaprojektowania co najmniej dwóch wjazdów do garażu.
Odpowiedź:
Zadaniem ogrodzenia jest fizyczne oraz wizualne odgraniczenie nieruchomości w celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez ograniczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. Podstawowe wymagania dotyczące ogrodzenia są zawarte w Załączniku nr 9c.
Odpowiedź:
Nie jest wymagane oddzielenie przegrodami przestrzeni parkingowych obu spółek. Nie jest wymagane zaprojektowanie odrębnych wjazdów do garażu podziemnego.

29.11.2019r. - Wyjaśnienia (1) treści Regulaminu konkursu.

Odpowiedź:
Stosowna korekta Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie została wprowadzona a Wniosek w nowym brzmieniu został zamieszczony na stronie internetowej konkursu:
Odpowiedź:
Tak, natomiast nie zwalnia to Uczestnika konkursu z obowiązku wykazania iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i ukończył, usługę polegającą na wykonaniu dla drugiego budynku biurowego lub biurowo-usługowego (udział biur nie mniejszy niż 70%) o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000 m2 , dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę.