Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

O konkursie

O konkursie

Gas Storage Poland sp. z o.o. oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego realizacyjnego, w którym Uczestnicy Konkursu składają wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie a Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych wszystkich Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Na podstawie jego rozstrzygnięcia, w wyniku przeprowadzonego postępowania, zostanie zlecone opracowanie  Dokumentacji, co zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej albo negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy konkursowej dotyczącej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A. z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Załączniku nr 9 do Regulaminu - Materiałach do konkursu.

Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne oraz tematyczne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz w Załączniku nr 9 - Materiałach do konkursu oraz w szczególności być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Załączniku nr 9d - Materiałach do Konkursu. Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie.

Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych Inwestycji, uwzględniających kontekst przestrzenny oraz najlepszej propozycji zagospodarowania przestrzeni, poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe. Przedstawione koncepcje powinny w maksymalnym stopniu wykorzystywać możliwości wynikające z MPZP w zakresie powierzchni użytkowej, przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.